Szanujemy Twoją prywatność
Kliknij, aby wyrazić zgodę i pozwolić nam ulepszyć i spersonalizować Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej. Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie.
Facebook
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować Twoje doświadczenia analizować ruch oraz personalizować dostarczane treści na podstawie zagregowanych danych.
Google
Używamy plików cookie, aby zoptymalizować Twoje doświadczenia, analizować ruch oraz personalizować dostarczane treści na podstawie zagregowanych danych.
Zapisz ustawienia
Regulamin

Regulamin korzystania z noclegów przy P.T.U.P. "Koszałka" Ireneusz Koszałka

Paragraf 1. Rezerwacja miejsc noclegowych w pensjonacie/domkach na terenie Osady Koszałkowo 

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem, osobiście bądź poprzez system rezerwacyjny online. 

2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie realizowała płatność. 

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej za usługę na konto P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka. Wpływ ww. wpłaty skutkuje zawarciem rezerwacji i wiąże się z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

4. Przy jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji należy powoływać się na nazwisko osoby rezerwującej. 

5. Opłata rezerwacyjna dotyczy usług noclegowych, a w przypadku skorzystania z wyżywienia – opłaty restauracyjnej (tzw. pakiet usług). Wówczas opłata rezerwacyjna dotyczy pakietu usług. 

6. Brak opłaty rezerwacyjnej w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. 

7. Wysokość opłaty rezerwacyjnej wynosi nie mniej niż 30% wartości ceny ogólnej i jest uzależniona od terminu rezerwacji. 

8. Płatności należy dokonać do 3 dni od dnia wykonania rezerwacji lub w innym terminie, uzgodnionym indywidualnie z recepcją. 

9. Opłata rezerwacyjna na rezerwację miejsc noclegowych jest bezzwrotna. Odstępstwo stanowi sytuacja, kiedy rezygnacja następuje w terminie 30 dni przed planowanym pobytem. Wówczas P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka dokonuje zwrotu 50% wpłaconej kwoty. Ww. zwrot nie dotyczy opłaty rezerwacyjnej za tzw. pakiety. W przypadku pakietu usług, ewentualny zwrot następuje w oparciu o indywidualną decyzję właściciela P.T.U.P. „Koszałka”. 

10. Ze względu na szczególny charakter imprezy/pobytu w P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka istnieje możliwość naliczenia kaucji. 

11. W przypadku dostawki, następuje naliczenie dodatkowej opłaty, zgodnie z cennikiem usług.  

12. Rezerwacja noclegu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty miejscowej, zgodnie ze stawką opublikowaną przez Gminę Stężyca na dany rok kalendarzowy.  

13. Niestawienie się gościa w Osadzie Koszałkowo przy P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka do godziny 20.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i noclegów. Odstępstwo stanowi wcześniejsze powiadomienie recepcji. 

14. Zwierzęta mogą przebywać wraz z opiekunami tylko w wyznaczonych pomieszczeniach noclegowych. Pozwolenie na noclegi ze zwierzętami, następuje wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu dokonanym podczas rezerwacji, za dodatkową opłatą. 

15. Ewentualne reklamacje należy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą e-mail (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych). 

16. Pakiety usług (usługi noclegowe i restauracyjne) rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji. 

17. Przedłużenie pakietu możliwe jest jedynie o kolejny pakiet lub poza pakietem w cenach standardowych. 

18. P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka zastrzega możliwość zmiany numeru pokoju wskazanego podczas rezerwacji. Warunkiem zmiany jest zaoferowanie pokoju o analogicznym bądź wyższym standardzie. 

19. W przypadku konieczności funkcjonowania osady w reżimie sanitarnym, ze względu na pandemię, niezbędne jest przestrzeganie zasad określonych w odrębnych przepisach pandemicznych oraz wytycznych osady. 

20. Dokonując rezerwacji gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, bądź zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Klauzula informacyjna w zakresie RODO stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 

Paragraf 2. Korzystanie z miejsc noclegowych 

 1. Pomieszczenia mieszkalne, apartamenty/pokoje/domki noclegowe wynajmowane są na doby hotelowe. 

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 (zameldowanie w godzinach 16:00 – 19:00), a kończy o godzinie 11.00. Późniejsze zameldowanie wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty. 

3. Dokonując meldunku gość każdorazowo określa okres wynajmu pokoju/apartamentu/domku. 

4. W przypadku chęci wydłużenia pobytu, gość zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie, minimum dzień wcześniej. Jeśli będzie istniała możliwość przedłużenia, właściciel obiektu niezwłocznie poinformuje gościa. 

5. W sytuacji braku opuszczenia przez gościa wynajmowanego pokoju/apartamentu/domku, doba przedłużana jest automatycznie, o ile nie koliduje to z inną rezerwacją. Z tego tytułu naliczana jest dodatkowa opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jeśli opóźnienie związane z opuszczeniem pokoju/apartamentu/domku nastąpi do godziny 18.00, zostanie naliczona opłata za pół doby noclegowej. 

Paragraf 3. Obowiązki właściciela obiektu 

1. Właściciel obiektu zobowiązany jest do: 

- zapewnienia warunków do pełnego wypoczynku gościa, 

- uzyskania zgody na dokonywanie jakichkolwiek czynności w apartamencie pokoju/domku (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.), 

- zapewnienia wymiany bielizny pościelowej oraz ręczników w przypadku pobytu długoterminowego co 7 dni, bądź na indywidualne życzenie gości za dodatkową opłatą. 

2. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty jakichkolwiek przedmiotów stanowiących wartość materialną, chyba że zostaną przekazane do depozytu w recepcji. 

3. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę samochodu/innego pojazdu należącego do gościa, ze względu na brak strzeżonego parkingu. 

Pragraf 4. Obowiązki Gościa 

1. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu/pokoju/domku innym osobom. 

2. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pomieszczeniach noclegowych wyłącznie za zgodą recepcji określonych godzinach. W przypadku skorzystania z miejsca noclegowego zostanie naliczona
standardowa opłata za korzystanie z usług noclegowych. 

3. W pokojach/apartamentach/domkach należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do 8:00 dnia następnego. Zachowanie gościa nie może zakłócać spokojnego pobytu innych osób korzystających z usług
noclegowych. 

4. Zwierzęta mogą przebywać wraz z opiekunami tylko w wyznaczonych pomieszczeniach noclegowych. 

5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, które powstały z jego winy, posiadanych przez niego zwierząt, bądź z winy jego gości. W przypadku zniszczeń, rekompensata finansowa wynosi 100% kosztów poniesionych przez właściciela na naprawy uszkodzeń bądź kosztów związanych z zakupem nowych urządzeń. 

6. Gość jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy do wynajmowanego pokoju/ apartamentu/domku (komplet kluczy, w tym opaska basenowa).  

7. Każdorazowo opuszczając pokój/apartament/domek gość powinien sprawdzić prawidłowe zamknięcie drzwi oraz zabezpieczenie okien (w tym okien balkonowych).  

8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używanie w pokojach/apartamentach/domku grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to używania
ładowarek, zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. 

9. Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin korzystania z Osady Koszałkowo przy P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka. Sytuacja w szczególności dotyczy osób, które wyrządziły szkodę w mieniu obiektu, gości, pracowników lub osób przebywających na terenie obiektu, bądź zakłóciły funkcjonowanie obiektu. 

10. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu właściciel obiektu ma prawo odmówić dalszego świadczenia usługi i zobowiązać do natychmiastowego opuszczenie obiektu bez zwrotu opłat za pozostałe noclegi. 

11. Osoby, które swoim zachowaniem rażąco naruszyły komfort korzystania z wypoczynku innych gości, zobowiązane będą do pokrycia kosztów zadośćuczynienia, a także kosztów ewentualnej rezygnacji z korzystania z usług przez inne osoby bądź współlokatorów. 

12. W sytuacji, kiedy wynajmujący pozostawi przedmioty osobistego użytku w miejscu noclegowym, zostaną one odesłane na prośbę i koszt własny gościa na wskazany przez niego adres. W przypadku braku przedmiotowej dyspozycji, właściciel obiektu przechowa przedmioty przez okres 1 miesiąca. 

13. We wszystkich obiektach noclegowych na terenie Osady Koszałkowo przy P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza miejscami wskazanymi przez właściciela obiektu. 

14. Zabrania się wnoszenia na teren wynajmowanych pokoi nart i snowboardów, a także chodzenia w butach narciarskich i innych tego typu w części noclegowej. Osada Koszałkowo przy P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka posiada wydzielone pomieszczenia, gdzie można przechowywać przedmiotowy sprzęt. 

Paragraf 5. Postanowienia końcowe 

1. Dokonując meldunku w Osadzie Koszałkowo przy P.T.U.P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka gość jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Klauzula informacyjna – P.T.U.P. „KOSZAŁKA” Ireneusz Koszałka 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P. T. U. P. „Koszałka” Ireneusz Koszałka, Wieżyca 32, 83-315 Szymbark. 

1. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@wiezyca.pl, tel.798 798 534 

2. Celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy o usługę hotelową lub gastronomiczną – na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO, a także ewentualne dochodzenie bądź zabezpieczenie roszczeń, co stanowi
prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. I lit. f RODO. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskana danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.  

4. Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawdo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzane są w celu i na podstawie wskazanym powyżej. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej przez okres wynikający z art. 70 par. I w związku z ar. 86 par. I Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ponadto Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy. 

 Właściciel P.T.U.P.
„Koszałka” – Ireneusz Koszałka  

Logo Koszałkowo-Wieżyca
Odwiedź na Kaszubach Osadę Koszałkowo w Wieżycy - pensjonaty, restauracja, pizzeria, basen kryty, aktywności sportowe (trójkołowce górskie, hulajnogi terenowe, rowery; zimą - ośrodek narciarski). Dbamy o gości cały rok, już od 51 lat!